DRAP LEZHË REZULTATET E TESTIMIT

 

Lista emërore  e kandidatëve për SHPS shoqëruar me pikët e fituara nga ata,në testimin e realizuar më dt.20.09.2022!

Afati i ankimit është 3(tri)ditë  pune nga shpallja e këtij njoftimi.

 

Ditën e martë 27.09.2022, në Godinën e QKF “Gjergj Lacaj“ Lezhë, kati 1, do të zhvillohen intervistat me ta,sipas grafikut bashkëlidhur.