NJOFTIM PËR REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË KANDIDATËVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2023.
DRAP LEZHË.
Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit “Mësues për Shqipërinë”, neni 4, pika 3/c, DRAP Lezhë , ka vlerësuar dosjet e dorëzuara të kandidatëve për portalin.
Njoftohen të gjithë kandidatë pjesëmarrës të shohin vlerësimin përkatës sipas treguesve në listën bashkëlidhur këtij njoftimi.
Për çdo ankesë lidhur me vlerësimin jeni të lutur të plotësoni linkun e mëposhtëm deri në datë 14.07.2023.
Formulari i ankesave për vlerësimin e dosjes së portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023.