NJOFTIM PËR PROCEDURA TË APLIKIMIT PËR PORTALIN 2023      

Sqarim!

Përveç kushteve të përshkruara tek njoftimi bashkëngjitur, çdo kandidat që aplikon duhet të ketë parasysh se;

  1. – Adresa e email e përdorur duhet të jetë aktive.
  2. – Të dhënat në sistem duhet të shënohen me shkronja kapitale, duke shënuar me korrektësi shkronjat “ë” dhe “ç”.
  3. – Aplikimi kryhet në sistem duke vendosur numrin personal (numri që fillon dhe përfundon me shkronjë psh A123456789B), numër i cili ndodhet në pjesën e poshtme të anës së djathtë të kartës së ID.
  4. – Shtojca 4 që printohet nga sistemi pasi keni kryer aplikimin, duhet detyrimisht të dërgohet në zarf me dokumentet e printuara të detyrueshme për dorëzim në adresën e DRAP Fier: Lagja “Kastriot”, Rruga “Leon Rei”, Fier.
  5. Shtojca 6, e detyrueshme për t’u dorëzuar, mund të shkarkohet këtu.
  6. –  Bëni kujdes të mbani mend kodin e aplikimit sipas të cilit do të shpallen rezultatet, si dhe kujdes të mbani mend dhe fjalëkalimin (password) që do të përdorni për të hyrë tek portali mesuespershqiperine.al

 

 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT PER PORTALIN 2023