Legjislacioni

Udhëzuesi për fillimin e vitit shkollor 2020-2021

UDHËZIM NR.20, DATË 08.07.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.13, DATË 22.05.2019, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TE EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRE PUNE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT ”MËSUES PËR SHQIPËRINË” Kliko Udhezimi-Nr.20.dt_.08.07.2020

URDHËR NR.45 DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020 PËR-KLASËN XII

Urdhër nr.78 datë 27.02.2020 Për miratimin e rregullores për procedurat e organizimit dhe të zhvillimit të vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2020

Udhëzim nr.5 datë 27.02.2020 Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2020

Udhëzim nr.3 datë 25.02.2020 për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë në Republikën e Shqipërisë viti shkollor 2019 – 2020 sesioni i parë

Urdhër nr.72 datë 25.02.2020 për miratimin e rregullores për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë në Republikën e Shqipërisë

Urdhër-Nr.-31-datë-28.01.2020-Rregullore-për-IAP

Udhëzim nr.26 datë 25.11.2019 për mësuesin ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë

Kontrata kolektive e Punes e arsimit parauniversitar 2018

Kontrata kolektive e Punes e arsimit parauniversitar 2018

Ligji Nr.8503 date 30.6.1999 Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare

Ligji Nr.8503 date 30.6.1999 Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare

Ligji Nr. 9131 date 08.09.2003 Per rregullat e etikes ne administarten publike

Ligji Nr. 9131 date 08.09.2003 Per rregullat e etikes ne administarten publike

Ligji Nr. 10221 date 04.02.2010 Per mbrojtjen nga diskriminimi


Ligji Nr. 10221 date 04.02.2010 Per mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale Nr. 9887date 10.03.2008 i ndryshuar

Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale Nr. 9887date 10.03.2008 i ndryshuar

ligji per sistemin arsimor parauniversitar

ligji per sistemin arsimor parauniversitar

Ligj Nr. 9367 date 7.4.2005 Per parandalimin e konfliktit te interesave

Ligj Nr. 9367 date 7.4.2005 Per parandalimin e konfliktit te interesave

Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin D.P.A.P

Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin D.P.A.P

Rregullore per zhvillimin e Matures Shteterore 2019

Rregullore per zhvillimin e Matures Shteterore 2019

STRUKTURA ZVAV 2019 DRA LEZHË


STRUKTURA ZVAV 2019 DRA LEZHË

Udhezim nr 4 dt 13.12.2016

Udhezim nr 4 dt 13.12.2016

Udhezimi nr. 12, dt 20.5.2019

Udhezimi nr. 12, dt 20.5.2019

Udhezimi nr.9, dt. 14.05.2019

Udhezimi nr.9, dt. 14.05.2019

Udhezimi nr. 1 dt. 09.1.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare te arsimit baze 2019

Udhezimi nr. 1 dt. 09.1.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare te arsimit baze 2019

Udhezimi nr. 2 dt 06.02.2019 Per zhvillimin e vleresimit te arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor 2019

Udhezimi nr. 2 dt 06.02.2019 Per zhvillimin e vleresimit te arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor 2019

Udhezimi Nr.7.dt .26.04.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare PKAB 2019 Sesioni i dyte

Udhezimi Nr.7.dt .26.04.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare PKAB 2019 Sesioni i dyte

Udhezimi nr. 12 dt 20.5.2019 1

Udhezimi nr. 12 dt 20.5.2019 1

Udhezimi nr. 13 dt. 22.5.2019

Udhezimi nr. 13 dt. 22.5.2019

Udhezimi Nr8.dt .26.04.2019 Per datat dhe organizimin e provimeve te MSH 2019 Sesioni i dyte

Udhezimi Nr8.dt .26.04.2019 Per datat dhe organizimin e provimeve te MSH 2019 Sesioni i dyte

Udhezimi nr 12 dt 27.2.2018 per porrtalin 2018

Udhezimi nr 12 dt 27.2.2018 per porrtalin 2018

Udhezim Nr.6.dt .02.04.19 per nje ndrsyhim ne daten e PKAB

Udhezim Nr.6.dt .02.04.19 per nje ndrsyhim ne daten e PKAB

UDHEZIM NR.25 DATE 25.07.2018

UDHEZIM NR.25 DATE 25.07.2018

Udhezim nr 3 dt 14.2.2018 per MSH provimet kombetare te Matures 2019

Udhezim nr 3 dt 14.2.2018 per MSH provimet kombetare te Matures 2019

Udhezim nr 30 dt 12.9.2018 Per normat e peunes mesimore dhe numrin e nxenesve ne klasa

Udhezim nr 30 dt 12.9.2018 Per normat e peunes mesimore dhe numrin e nxenesve ne klasa

udhezim nr 38 dt 26.12.2018 per data e organizimi provimet MSH 2019

udhezim nr 38 dt 26.12.2018 per data e organizimi provimet MSH 2019

Udhzimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL

Udhzimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL

Urdher Nr.252 date 30.04.2019

Urdher Nr.252 date 30.04.2019

Urdheri 234, date 19.04.2019

Urdheri 234, date 19.04.2019

Urdher i perbashket Nr. 220 date 11.04.2019 per strukturen 2019-2020

Urdher i perbashket Nr. 220 date 11.04.2019 per strukturen 2019-2020

Urdhri nr.68 date 5.4.2019 DPAP

Urdhri nr.68 date 5.4.2019 DPAP

Urdhri Rregullorja PKAB 2018-2019

Urdhri Rregullorja PKAB 2018-2019

VKM 99 DT 27 SHKUR 2019 PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DPAP

VKM 99 DT 27 SHKUR 2019 PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DPAP

Vkm 175 date 8 mars 2017 per pagat ne arsim

Vkm 175 date 8 mars 2017 per pagat ne arsim

VKM 187 date 8 mars 2017 per administraten pdf

VKM 187 date 8 mars 2017 per administraten pdf

VKM 191 dt 5 Prill PAGAT E MESUESVE FZ 2019 50

VKM 191 dt 5 Prill PAGAT E MESUESVE FZ 2019 50

VKM nr.351 dt 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017

VKM nr.351 dt 19.4.2017 Pagat e parauniversitarit 2017

VKM nr 60 date 13 shkurt 2019 Per ndryshim te VKM 175

VKM nr 60 date 13 shkurt 2019 Per ndryshim te VKM 175

VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE dt 20 MARS 2019 fletor 41 2019

VKM PAGAT E DREJTORIVE ARSIMORE DHE ZYRAVE ARSIMORE dt 20 MARS 2019 fletor 41 2019