Rezultatet e testimit për kandidatët e shërbimit psiko-social

Çelësi i testit për psikologë

Çelësi i testit për punonjës social  

 

Për rezultatet e testimit konkurrentët kanë të drejtë të paraqesin ankesë me: e-mail në adresën DRAPLezhe@arsimi.gov.al dhe  me postë ose duke e paraqitur personalisht në sekretarinë e DRAP Lezhë, brenda afatit të përcaktuar, dt 21.12.2021, sipas Urdher nr. 156, dt 22.11.2021, per  shpalljen për konkurrim për shërbimin psiko-socilal të bërë nga DRAP Lezhë.