Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë

 

Për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në testimin me shkrim zhvilluar me datën 20.11.2020 për shërbimin psiko-social për ZVAP-të e DRAP Lezhë shpallim rezultatet e testimit  sipas listës bashkëngjitur.

(Kliko) Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë 20.11.2020

Ankimini për rezultate do pranohen nga momenti i shpalljes së rezultateve deri ne orën 24.00 të  datës 27.11.2020  nëpërmjet postës elektronike zyrtare të DRAP Lezhë  DRAPLezhe@arsimi.gov.al

Në fazën e intervistës së strukturuar do kualifikohen vetëm kandidatët që kanë fituar të paktën 50 %  të pikëve të testit me shkrim .

Kandidatët fitues do  njoftohen sipas grafikut të përcaktuar për secilin kandidat duke filluar nga data 01.12.2020  për realizimin e intervistave të strukturuara.