DRAP Lezhë Rezultatet paraprake të vleresimit të dosjeve të aplikanteve të Portalit Mësues për Shqipërinë 2020

Klikoni mbi rezultatet:

Aplikantë për herë të parë

Aplikantë të mbartur

Kandidatët në  zbatim të “ Udhëzimit Nr. 13, datë  22.05.2019”, Kreu 8,  kanë të drejtë të ankimojnë menjëherë pas shpalljes së vendimeve të komisionit dhe jo më vonë se 3 (tre) ditë pune pas shpalljes së tyre. Ankimimet do të bëhen pranë  DRAP Lezhë.

(Adresa:Sheshi “Gjergj Kastrioti”kati 2, godina QKF “Gjergj Lacaj”,Lezhë)